Управління освіти, молоді та спорту Тиврівської районної державної адміністрації Вінницької області

Про організацію екстернатної форми навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Тиврівського району у 2017/2018 навчальному році

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ТИВРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

Н А К А З  

 

25.09.2017 р.                                     смт. Тиврів                            №  306

Про організацію екстернатної

форми навчання в загальноосвітніх

навчальних закладах Тиврівського району

у 2017/2018 навчальному році

 

         На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р.          № 778, Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017р. № 369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.03.2017 року за      № 416/30284, п.7 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 р. № 1547, затвердженого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 р. № 157/26602, та з метою упорядкування роботи загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів  щодо організації навчання учнів за екстернатною формою навчання

 

Н А К А З У Ю:

 

 1. Організацію екстернатної форми навчання неповнолітніх громадян здійснювати відповідно до Статуту загальноосвітнього навчального закладу, керуючись Положенням про екстернат.
 2. Атестацію екстернів за курс початкової, базової і повної загальної середньої освіти проводити на базі навчальних закладів за місцем проживання чи навчання екстернів.
 3. Затвердити Алгоритм роботи щодо організації навчання за екстернатною формою (додаток 1).
 4.      Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
  1. Взяти до уваги та керівництва у практичній діяльності Алгоритм роботи щодо організації навчання за екстернатною формою.
  2. Зарахування або переведення учнів на екстернатну форму навчання для проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або державної підсумкової атестації здійснювати дотримуючись чинних нормативних вимог;
  3. Ознайомлювати екстерна, батьків (одного з батьків) екстерна чи інших його законних представників із порядком організації екстернату, програмами з навчальних предметів, порядком проведення річного оцінювання та  державної підсумкової атестації;
  4. Створити належні умови для проведення річного оцінювання навчальних досягнень екстерна та/або проходження ним атестації за відповідний освітній рівень.
  5. Подавати до відділу освіти копії документів щодо організації та здійснення екстернату (наказів (організаційних та підсумкових), заяви, підтверджуючі документи, індивідуальний план, графіки консультацій, річного оцінювання, склад атестаційних комісій для проведення річного оцінювання).
  6. Подати на погодження у відділ освіти склад державних атестаційних комісій не пізніше ніж за два тижні до початку проведення атестації екстернів.

 

 1.        Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти -  Коваль Л.Ф.

 

 

Начальник відділу освіти                                               О.Т. Нижник

Вик:Коваль Л.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Затверджено

                                                                               наказ відділу освіти

                                                                                    від 25.09.2017 р. № 306

 

А Л Г О Р И Т М 

роботи щодо організації навчання за екстернатною формою

 

 1. Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.
 2. Зарахування особи на екстернат для проходження річного оцінювання та/або атестації здійснюється за письмовою заявою повнолітньої особи або батьків (одного з батьків) неповнолітньої особи чи інших її законних представників. Заява подається тільки на ім’я директора загальноосвітнього навчального закладу.
 3. Прийом заяв на навчання за екстернатною формою починається з             1 вересня і закінчується не пізніше ніж за три місяці до початку проведення відповідного річного оцінювання чи атестації.

Для осіб, які навчалися або навчаються за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, приймання заяв здійснюється протягом всього календарного року. 

 1. При прийнятті заяв необхідно:
 • перевірити, чи підлягає дана особа вимогам щодо організації екстернатної форми навчання ( п.1.р.ІІ. Положення про екстернат);
 • звернути увагу на місце проживання особи, місце попереднього навчання;
 • підтвердити законність перебування в Україні (іноземці та особи без громадянства).
 1. До заяви додаються: копія свідоцтва про народження або паспорта, свідоцтво про базову загальну середню освіту (оригінал) або табель успішності за відповідний клас, відповідні документи, що підтверджують наявність підстав для проведення річного оцінювання та/або атестації екстерном.
 2. У разі відсутності документа про наявний рівень освіти навчальний заклад самостійно визначає освітній рівень екстерна (п.5.Р.ІІ Положення про екстернат).
 3. Екстерни з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання навчальних досягнень з певних предметів, проходять річне оцінювання лише з цих предметів.
 4. Екстерн має право на проведення оцінювання рівня його навчальних досягнень за один або більше років навчання в межах одного або декількох освітніх рівнів (початкової, базової чи повної загальної середньої освіти) протягом одного навчального року. З цією метою для екстерна керівником навчального закладу затверджуються індивідуальний навчальний план, графік консультацій з навчальних предметів.
 5. Екстернам, які проживають або проживали на неконтрольованих територіях, та в один рік проходять атестацію за курс базової і повної загальної середньої освіти, надається право проходження атестації за курс базової загальної середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних досягнень, окрім навчальних предметів: українська мова та література, історія України, географія України, правознавство.
 6. Екстерн бере участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах.
 7. Екстерни, які опанували навчальний матеріал, визначений загальноосвітніми програмами на високому рівні, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Положенням про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", яке затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306,  передбачено нагородження медалями  осіб, які навчалися за екстернатною формою навчання. З цією метою нагородження екстернів здійснюється за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації, оскільки екстернатна форма навчання не передбачає семестрового оцінювання та за погодженням  управління освіти ( р. ІІІ Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні").

 

Організація екстернату за відповідний освітній рівень

(за курс початкової та/або базової  

та/або повної загальної середньої освіти)

 

 1. Про зарахування особи на екстернат видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу.
 2. Після зарахування дані про екстерна заносяться до алфавітної книги. Для екстернів, які є учнями даного закладу в алфавітній книзі зміни не здійснюється.
 3. Оформляється особова справа звичайного зразка, на якій проставляється номер реєстрації в алфавітній книзі. В учнів, які переводяться на екстернат і навчаються у даному закладі № особової справи не змінюється.
 4. Оформлюється класний журнал звичайного зразка.
 5. Для екстерна (групи екстернів) складається індивідуальний навчальний план, який затверджується директором.
 6. Перелік предметів для річного оцінювання визначається навчальним закладом відповідно до робочого навчального плану (усі предмети інваріантної складової).
 7. Організовуються консультації з навчальних предметів.
 8. Наказом затверджується графік проведення консультацій; графік проведення річного оцінювання, в якому зазначені навчальні предмети та форма проведення річного оцінювання; завдання для проведення річного оцінювання; склад атестаційних комісій для проведення річного оцінювання.
 9. Для проведення річного оцінювання відводиться 1 академічна година (один урок) з кожного предмета.  На перевірку робіт відводиться не більше: 20 хвилин на кожну роботу з української мови або мов
  національних меншин (диктант);
  30 хвилин на кожну роботу з усіх інших предметів.
 10.  На проведення консультацій відводиться по 15 хвилин на одного екстерна з кожного предмета згідно з графіком, затвердженим керівником навчального закладу (але не більше 3 годин на предмет відповідного класу).
 11. Виставлення річної оцінки з кожного предмета проводиться до 30 травня поточного року. Оцінювання осіб, зазначених у п.4 р.ІІ цього Положення, може проводитися протягом всього календарного року.
 12. Письмові роботи зберігаються протягом року.
 13. Результати річного оцінювання екстернів оформлюються протоколом, форма якого наведена в додатку 2 Положення про екстернат.
 14. Проходження ДПА здійснюється на загальних підставах відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
 15. Склад державних атестаційних комісій погоджується  в управлінні освіти не пізніше ніж за два тижні до початку проведення атестації.
 16. Результати атестації оформляються протоколом за формою, наведеною у додатку до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.
 17. Результати річного оцінювання та ДПА заносяться у оформлений для екстернів класний журнал.
 18. За результатами річного оцінювання та атестації рішенням педагогічної ради та наказом керівника навчального закладу екстерну видаються табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту.
 19. Рішення про випуск учнів і отримання ними відповідних документів про освіту приймається на засіданні педагогічної ради і затверджується наказом по школі.
 20. Екстернам, які пройшли річне оцінювання і мають відповідні оцінки, але не пройшли атестацію, видається табель з річними оцінками, що дає право пройти атестацію (без річного оцінювання) у наступному навчальному році.
 21. У алфавітній книзі і класному журналі робляться відповідні записи.

 

 

 

 

 

 

Організація екстернату 

(перевідний екстернат 2-8, 10 класи)

 

  1. Заяви на перевідний екстернат (2-8, 10 класи) подаються батьками учнів або особами, які їх замінюють до навчального закладу, де навчається учень, згідно п.4.р.ІІ Положення.
  2. На навчання за екстернатною формою переводяться учні, які мають високий рівень навчання з усіх предметів; за роки навчання були нагороджені похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»,  прискорено опанували навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання, з будь-яких поважних причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі.
 1. Після прийому заяви від батьків учня або осіб, які їх замінюють, на засідання педагогічної ради виноситься питання «Про надання можливості учню (П.І.Б.; клас) пройти атестацію за наступний клас (конкретно) у формі  екстернату». Приймається рішення: «Перевести на екстернатну форму навчання учня (П.І.Б, клас) і проходження ним річного оцінювання за (конкретно клас, класи) екстернатом».
 2. Видається наказ по школі «Про переведення на екстернатну форму навчання учня (П.І.Б.; клас) і надання дозволу пройти річне оцінювання за (конкретно клас, класи) екстернатом».
 3. В учнів, які переводяться на екстернат і навчаються у даному закладі № особової справи не змінюється.
 4. Заводиться окремий класний журнал звичайного зразка.
 5. Для екстерна (групи екстернів) складається індивідуальний навчальний план, який затверджується наказом керівника.
 6. Перелік предметів, з яких здійснюється атестація, визначається з урахуванням усіх навчальних предметів інваріантної складової робочого навчального плану відповідного класу конкретного загальноосвітнього навчального закладу.
 7. Організовуються консультації з навчальних предметів.
 8. Наказом затверджується графік проведення консультацій; графік проведення річного оцінювання, в якому зазначені навчальні предмети та форма проведення річного оцінювання; завдання для проведення річного оцінювання; склад атестаційних комісій для проведення річного оцінювання.
 9. Для проведення річного оцінювання відводиться 1 академічна година (один урок) з кожного предмета.  На перевірку робіт відводиться не більше: 20 хвилин на кожну роботу з української мови або мов
  національних меншин (диктант);
  30 хвилин на кожну роботу з усіх інших предметів.
 10.  На проведення консультацій відводиться по 15 хвилин на одного екстерна з кожного предмета згідно з графіком, затвердженим керівником навчального закладу (але не більше 3 годин на предмет відповідного класу).
 11. Виставлення річної оцінки з кожного предмета проводиться до 30 травня поточного року. Оцінювання осіб, зазначених у п.4 р.ІІ цього Положення, може проводитися протягом всього календарного року.
 12. Письмові роботи зберігаються протягом року.
 13. Результати річного оцінювання екстернів оформлюються протоколом, форма якого наведена в додатку 2 Положення про екстернат.
 14. За результатами атестації педагогічною радою приймається рішення про переведення учня до класу, що є наступним тому, за який складено атестацію, або надає рекомендації щодо доцільності продовжити навчання в класі, до якого учень був переведений відповідним рішенням педагогічної ради.
 15. За рішенням педагогічної ради видається відповідний наказ керівника.
 16. У алфавітній книзі і класному журналі робляться відповідні записи.